รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม


มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ วันที่ 20/1/2564 เวลา 11:30:17
ประเภท
มูลค่าคงคลัง
1 . ยาในบัญชีฯ
985,688.65
2 . ยานอกบัญชีฯ
42,256.26
3 . เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
604,486.03
4 . วัสดุเภสัชกรรม
91,753.80
5 . ยาสมุนไพร
4,500.00
6 . วัคซีน
100,026.78
รวม
1,828,711.52
ตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
จำนวนเดือนสำรองคลัง (ข้อมูลเดือน 12 ปี 2563)
1.17 เดือน
สัดส่วนรายการยา (ED:NED)
365 : 34 (91.48 : 8.52) รวม 399 รายการ
สัดส่วนมูลค่ายา (ED:NED)
95.89 : 4.11
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ คลังยาย่อย
คลังยา
มูลค่าคงคลัง
1 . ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนมูล
.00
รวม
.00
รายงานการใช้งบจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564
ประเภทงบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
หนี้สินผูกพัน
หนี้ 100%
วงเงินคงเหลือ
1 . งบเงินบำรุง
15,155,339.07
4,636,348.80
.00
10,518,990.27
2 . งบประมาณการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด(งวดที่1)
131,300.00
131,088.00
.00
212.00
รวม
15,286,639.07
4,767,436.80
.00
10,519,202.27
รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
สถานะใบสั่งซื้อ
จำนวนใบสั่งซื้อ
มูลค่า
1 . ออกใบสั่งซื้อแล้วรอรับของ
2 . รับของแล้ว
รวม
478
4,767,436.80
ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
เดือน
ระยะเวลาส่งของ
ระยะเวลาการจัดการเอกสาร
ระยะเวลาส่งตั้งเบิก
1 . 202012
6
2 . 202011
5
3 . 202010
5
4 . 202009
5
5 . 202008
5
6 . 202007
7