รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม


มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ วันที่ 1/12/2566 เวลา 14:18:52
ประเภท
มูลค่าคงคลัง
1 . ยาในบัญชีฯ
2,229,872.43
2 . ยานอกบัญชีฯ
122,885.62
3 . วัสดุการแพทย์ทั่วไป
1,109,448.84
4 . วัสดุเภสัชกรรม
148,178.40
5 . ยาสมุนไพร
23,860.00
6 . วัคซีน
149,311.99
7 . วัคซีนCovid-19
.00
8 . ยาเม็ดCovid-19
18,465.52
รวม
3,802,022.80
ตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
จำนวนเดือนสำรองคลัง (ข้อมูลเดือน 11 ปี 2566)
1.60 เดือน
สัดส่วนรายการยา (ED:NED)
463 : 38 (92.42 : 7.58) รวม 501 รายการ
สัดส่วนมูลค่ายา (ED:NED)
94.78 : 5.22
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ คลังยาย่อย
คลังยา
มูลค่าคงคลัง
1 . ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนมูล
.00
รวม
.00
รายงานการใช้งบจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2567
ประเภทงบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
หนี้สินผูกพัน
หนี้ 100%
วงเงินคงเหลือ
1 . งบเงินบำรุง
33,058,225.02
5,238,579.73
.00
27,819,645.29
รวม
33,058,225.02
5,238,579.73
.00
27,819,645.29
รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
สถานะใบสั่งซื้อ
จำนวนใบสั่งซื้อ
มูลค่า
1 . ออกใบสั่งซื้อแล้วรอรับของ
2 . รับของแล้ว
รวม
269
5,238,579.81
ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
เดือน
ระยะเวลาส่งของ
ระยะเวลาการจัดการเอกสาร
ระยะเวลาส่งตั้งเบิก
1 . 202311
5
2 . 202310
6
3 . 202309
5
4 . 202308
6
5 . 202307
5
6 . 202306
6