รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม


มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ วันที่ 28/10/2564 เวลา 9:31:29
ประเภท
มูลค่าคงคลัง
1 . ยาในบัญชีฯ
1,413,995.60
2 . ยานอกบัญชีฯ
55,618.38
3 . วัสดุการแพทย์ทั่วไป
669,378.15
4 . วัสดุเภสัชกรรม
45,992.00
5 . ยาสมุนไพร
2,565.00
6 . วัคซีน
124,053.58
7 . วัคซีนCovid-19
9,858.25
รวม
2,321,460.96
ตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
จำนวนเดือนสำรองคลัง (ข้อมูลเดือน 09 ปี 2564)
0.12 เดือน
สัดส่วนรายการยา (ED:NED)
374 : 34 (91.67 : 8.33) รวม 408 รายการ
สัดส่วนมูลค่ายา (ED:NED)
96.22 : 3.78
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ คลังยาย่อย
คลังยา
มูลค่าคงคลัง
1 . ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนมูล
.00
รวม
.00
รายงานการใช้งบจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565
ประเภทงบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
หนี้สินผูกพัน
หนี้ 100%
วงเงินคงเหลือ
1 . งบเงินบำรุง
15,139,820.72
1,492,062.88
.00
13,647,757.84
รวม
15,139,820.72
1,492,062.88
.00
13,647,757.84
รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
สถานะใบสั่งซื้อ
จำนวนใบสั่งซื้อ
มูลค่า
1 . ออกใบสั่งซื้อแล้วรอรับของ
2 . รับของแล้ว
รวม
111
1,492,062.88
ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
เดือน
ระยะเวลาส่งของ
ระยะเวลาการจัดการเอกสาร
ระยะเวลาส่งตั้งเบิก
1 . 202109
5
2 . 202108
4
3 . 202107
5
4 . 202106
5
5 . 202105
5
6 . 202104
6